Úvod » Blog » Čo je faktoring?

Čo je faktoring?

Faktoring alebo tiež faktoring alebo forfaiting? Pojem, ktorý by mal poznať každý malý a stredný podnik. A čo to je? Finančný produkt, ktorý poskytuje spoľahlivé prevádzkové financovanie a urýchľuje tok hotovosti. A ako? Skrátením splatnosti faktúr. 

 

Aké typy faktoringu existujú?

Keďže faktoring je forma financovania, ktorá skracuje splatnosť faktúry jej úhradou, môže zahŕňať aj celkovú správu faktúr. Podnik postupuje faktúry faktoringovej spoločnosti, čím získava peniaze pred dátumom splatnosti. Faktoring sa delí na dva základné typy:

Regresný faktoring - druh faktoringu, pri ktorom riziko zostáva na strane klienta, ak pohľadávka nebude zaplatená. V týchto prípadoch sa nedobytné pohľadávky po uplynutí zmluvne stanovenej doby vrátia na plecia klienta.

Bezregresný faktoring (tiež faktoring s poistením) - druh faktoringu, pri ktorom sa riziko nezaplatenia pohľadávky pri financovaní pohľadávky prenáša na faktoringovú spoločnosť. Tá zvyčajne poistí pohľadávku u poisťovne, ktorá v prípade nezaplatenia vyplatí väčšiu časť hodnoty faktúry. 

Forfaiting - forma financovania, pri ktorej podnik predáva svoje pohľadávky so splatnosťou dlhšou ako 90 dní a ktorá sa uplatňuje najmä v medzinárodnom obchode. Princípom forfaitingu je odkúpenie individuálnej pohľadávky od vývozcu, ktorý uskutočnil dodávku tovaru alebo služieb v zahraničnom obchode. Tieto pohľadávky bývajú väčšieho objemu, dlhodobé a zvyčajne zabezpečené bankovou zárukou.

 

Ako funguje faktoring?

Klient fakturuje svojmu odberateľovi za jeho činnosť. Ten v ideálnom prípade zaplatí za činnosť v čase splatnosti faktúry. Realita však často môže vyzerať inak. A klient môže peniaze na svoju činnosť potrebovať aj skôr - aby ich mohol ďalej investovať do svojho podnikania.

Faktoring vo svojej najzákladnejšej podobe pochádza z dávnych čias, keď išlo skôr o postúpenie tovaru prostredníctvom faktora. Súčasná forma faktoringu je takzvaná finančná cesia, teda vychádza z existujúcej pohľadávky.

 

Prečo je faktoring pre podniky výhodný?

Dopravcovia, ktorí sú nútení čakať na úhradu faktúry až 90 dní, sa automaticky dostávajú do nevýhody. Kvôli veľkému tlaku na cashflow nie sú schopní rozvíjať svoje podnikanie tak, ako by mohli, keby mohli s peniazmi disponovať okamžite. S faktoringom má klient k dispozícii pravidelný tok hotovosti, ktorý môže ďalej využívať. Či už na rozvoj svojho podnikania, nábor nových zamestnancov alebo generovanie nových zákaziek. 

Okrem starostí so splácaním ušetrí faktoring aj časové náklady spojené so správou pohľadávok, vymáhaním a prípadnou zlou platobnou morálkou alebo platobnou neschopnosťou odberateľov.

 

Výhody spolupráce so spoločnosťou 4Trans

Logistika je navyše jedným z odvetví, ktoré tradične trpí dlhými lehotami splatnosti. Preto denne pomáhame dopravcom úspešne a ziskovo podnikať skracovaním splatnosti ich faktúr. Našim klientom vyplácame až 80 % hodnoty faktúr v krátkom čase, zvyčajne do niekoľkých minút od ich zadania do systému. Po úhrade zo strany zákazníka klient dostane zvyšných 20 %, z ktorých odpočítame faktoringový poplatok.

Náš faktoring je poistený, a teda bez regresu (čo vo väčšine prípadov nie je štandardom na trhu). To znamená, že takmer úplne preberáme správu faktúr. Našim klientom sa pravidelne pripomíname a v prípade neuhradenia pohľadávky postupujeme prípad poisťovni ako poistnú udalosť.

Klienti s nami získavajú oveľa viac ako len istotu zaplatenej faktúry. Poskytujeme množstvo bonusov prispôsobených potrebám dopravcu: overujeme tuzemských aj zahraničných zákazníkov, ponúkame výhodné poistenie dopravy, zľavy na náhradné diely a servis u našich partnerov, palivové karty alebo interaktívnu mapu na lepšie plánovanie zahraničných ciest.

backtolist