Úvod » Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANY SOUKROMÍ KLIENTŮ

SPOLEČNOSTI 4Trans Factoring s.r.o.

(„ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ“)

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je 4Trans Factoring s.r.o., IČ 06760881, se sídlem Karmelitská 379/18, Praha 1, 118 00 dále jen: „Správce“).

Správce, si je vědom právních povinností při zpracování Údajů svých Klientů a odpovědnosti, které ji v této souvislosti ukládají právní předpisy České republiky a EU. Tento předpis poskytuje základní rámec způsobu a podmínek, jak nakládat s Údaji Klientů, jak postupovat při zpracovávání Údajů a na koho se obrátit při plnění povinností vyplývající ze Zákona OOU, Nařízení GDPR a z těchto ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.

Kontaktní údaje Správce jsou: 

adresa: Karmelitská 379/18, Praha 1, 118 00

email: [email protected]

telefon: +420 778 463 629

Dozorový orgán:

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7

Kontaktní e-mail: [email protected]

Telefonní číslo: 234 665 125

                 

1.     Definice

Osobní údaj/e (dále jen „Údaj“ nebo „Údaje“) = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. To znamená, že osobní údaje zahrnují i údaje jako e-mail, adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno, profilové fotky, osobní preference, uživatelem generovaný obsah, informace týkající se tělesné charakteristiky. Mohou rovněž zahrnovat jedinečné číselné identifikační údaje jako IP adresu uživatelova počítače nebo MAC adresu zařízení a soubory cookies.

Genetický údaj = osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby.

Biometrický údaj = osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje, dynamicky zaznamenaný vlastnoruční podpis nebo daktyloskopické údaje.

Údaj o zdravotním stavu = osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu.

Anonymní údaj= takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů.

Pseudonymizovaný údaj = takový údaj, který byl zpracován tak, že již nemůže být přiřazen konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

Subjekt údajů = fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Za fyzickou osobu se také považuje osoba podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění.

Správce = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Zpracovatel/příjemce = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce, a který je uveden v Seznamu externích zpracovatelů.

Zpracování osobních údajů = jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Porušení zabezpečení osobních údajů = porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Souhlas subjektu údajů= jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Úřad= Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 29, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz

Nařízení GDPR = NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon OOU = zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon NSIS = Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Klient = fyzická nebo právnická osoba, která byla oslovena nebo oslovila společnost 4Trans Factoring s.r.o. za účelem zasílání nabídky služeb, poptávky služeb, uzavření smlouvy nebo již takovou smlouvu uzavřela.

2.     PRÁVNÍ RÁMEC, PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní právní rámec zpracování osobních údajů tvoří Nařízení GDPR, Zákon OOU, Zákon NSIS a další související právní předpisy.

Základním principem zpracování Údajů je, aby ve vztahu k subjektu údajů byly zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“). Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely je možné.

Údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“); přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“).

Údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické, a to za předpokladu provedení a dodržení příslušných technických a organizačních opatření, s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení“).

Údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“);

Jako Správce přijímáme vhodná opatření, abychom poskytli subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace týkající se získání, zpracování, výmazu a zabezpečení osobních údajů. Tyto povinnosti musíme jako Správce splnit, což činíme mj. těmito ZÁSADAMI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.

3.     JAKÝM ZPŮSOBEM A JAKÉ ÚDAJE O KLIENTECH ZÍSKÁVÁME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE POUŽÍVÁME

4Trans Factoring s.r.o. může Údaje shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich internetových stránek, formulářů, aplikací, elektronického či telefonního kontaktu, osobního setkání či jinak. Někdy je společnosti 4Trans Factoring s.r.o. poskytne přímo Klient, třeba při vytvoření uživatelského účtu na našich stránkách, když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo osobně, někdy je shromažďujeme jako Správce, např. použitím souborů cookies, abychom zjistili, jak používáte naše stránky nebo aplikace, nebo je získáváme od jiných osob, např. od spolupracujících subjektů.

Automatizované rozhodování, včetně profilování – může být Správcem použito při zasílání či zobrazení personalizovaných sdělení či obsahu. Jedná se o specifickou metodu, kterou je jakákoliv forma automatizovaného zpracování Údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejích osobních preferencí, zájmů, ekonomické situace, chování, místa, kde se nachází, zdravotního stavu, spolehlivosti nebo pohybu. To znamená, že Údaje Správce může shromažďovat v různých situacích. Tyto údaje Správce může centralizovat a analyzovat, aby mohl posoudit a odhadnout osobní preference a zájmy Klienta. Na základě takového rozboru pak Správce zasílá či zobrazuje sdělení a nebo obsah přizpůsobený zájmům a potřebám Klienta. Za splnění určitých podmínek má Klient právo vznést námitky proti použití Údajů pro účely profilování.

Údaje jsou Správcem shromažďovány:

-        z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR, tedy proto, že jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, jakožto subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta. Údaje jsou poskytovány povinně a účelem zpracování těchto Údajů je uzavření a plnění smluvního vztahu a souvisejících úkonů (komunikace s Klientem ohledně nabízených služeb atd.). Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Pokud Údaje Klient neposkytne, nemůže s ním být uzavřena smlouva, ani jednáno za účelem uzavření smlouvy, ani poskytnuta služba, o kterou Klient požádal (např. zaslání konkrétních informací ke službě, domluvení schůzky, uzavření smlouvy se Správcem (dále jen ,,Plnění smlouvy“).

-        z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, aby Správce mohl Klientovi zasílat marketingová obchodní sdělení – newsletter, cílenou reklamu, přizpůsobená doporučení atp. Údaje jsou poskytovány dobrovolně na základě souhlasu Klienta. Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Pokud Údaje Klient neposkytne, nemohou mu být zasílána obchodní sdělení (newsletter) a Klient nemůže ani řádně používat webové stránky a aplikace Správce (dále jen „Souhlas s OS a cookies“).

-        z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce, aby Správce splnil právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atp.) Údaje jsou poskytovány povinně a účelem zpracování těchto Údajů je uzavření a plnění smluvního vztahu a souvisejících úkonů (komunikace s Klientem ohledně nabízených služeb, atd.). Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Pokud Údaje Klient neposkytne, nemůže s ním být uzavřena smlouva ani jednáno za účelem uzavření smlouvy, ani poskytnuta služba, o kterou Klient požádal (např. zaslání konkrétních informací, domluvení schůzky, uzavření smlouvy se Správcem atd.) (dále jen „Právní povinnost“)

-        z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, aby Správce mohl zajistit zabezpečení svých platforem a služeb proti zneužití, porozumět lépe Klientovi a zajistit řádné fungování svých internetových stránek a aplikací, zajistit plnění smluvních povinností Správce atd. Údaje jsou poskytovány povinně a účelem zpracování těchto Údajů je zajištění zabezpečení internetových stránek/aplikací Správce a jejich ochrany proti zneužití a dále lepší porozumění potřebám a požadavkům Klienta, zlepšení služeb a povědomí o značce, zajištění řádného fungování OS, reklamy, a jejich zdokonalování a ochrany prostřednictvím cookies a zajištění plnění smluvních povinností Správce vůči třetím osobám. Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Jestliže Klient Údaje neposkytne, může to ovlivnit naši schopnost poskytnout Klientovi naše služby (dále jen „Oprávněné zájmy“).

4.     KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM – KATEGORIE PŘÍJEMCŮ DAT

Údaje Klienta může Správce sdílet, aby splnil své právní povinnosti, zlepšil své služby, nebo když obdrží souhlas Klienta s takovým sdílením.

Údaje mohou zpracovávat jménem Správce pouze důvěryhodní externí zpracovatelé/příjemci. Těmto externím zpracovatelům/příjemcům Správce poskytuje pouze takové informace, které potřebují pro poskytnutí služby, a vyžaduje, aby Údaje nepoužívali pro žádný jiný účel. Správce vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že všechny třetí osoby, s nimiž spolupracuje, budou Údaje uchovávat řádně zabezpečené. Služby, které vyžadují zpracování Údajů, Správci poskytují např. externí dodavatelé IT služeb, jako jsou poskytovatelé platforem s hostingovými službami, správou a podporou našich databází a rovněž našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat Údaje (tyto služby by někdy mohly obnášet přístup k Údajům s cílem provést požadované úkoly), osoby zajišťující monitoring sociálních médií, správu identity, hodnocení a recenze, řízení vztahů se zákazníky, webové analýzy a vyhledávače, nástroje zpracování obsahu generovaného uživatelem, reklamní, marketingové a digitální agentury a agentury pro sociální média, které dodávají reklamu, marketingové služby a kampaně, analyzují jejich účinnost a spravují kontakty s Klientem.

Údaje je Správce povinen sdělit třetím osobám, má-li takovou povinnost za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo na ochranu práv, majetku, zájmů či bezpečnosti Správce, jeho Klientů, zaměstnanců, externích makléřů.  Údaje může Správce také sdělit, pokud k tomu má souhlas Klienta nebo pokud mu to povoluje zákon. Údaje Správce ani nenabízí ani neprodává. Shromážděné Údaje nebudou sdíleny s žádnou třetí osobou, kromě výše uvedených.

5.     KDE ÚDAJE UCHOVÁVÁME               

Údaje, které o Klientovi Správce shromažďuje, jsou uloženy a zpracovávány pouze na území EU, nebo na území států, které se zavázaly dodržovat EU standardy zpracování a zabezpečení osobních údajů (USA). Mimo EU jsou osobní údaje zpracovávány nebo ukládány jen u zpracovatelů/příjemců, kteří jsou certifikovaní podle EU – U.S. Privacy Shield – jedná se o Google LLC a Meta Platforms Ireland Limited.            

6.     JAK DLOUHO ÚDAJE UCHOVÁVÁME         

Údaje Klienta jsou uchovávány, dokud je to nutné pro naplnění účelu, pro který je Správce obdržel, aby vyhověl potřebám Klienta nebo splnil své právní povinnosti.          

Pro určení doby uchovávání Údajů se uplatní níže uvedená kritéria:

-        pokud má Klient zájem o službu nabízenou Správcem a nebo uzavřel se Správcem smlouvu - Údaje v elektronické formě jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání, resp. od ukončení smluvního vztahu s Klientem, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší (Plnění smlouvy),

-        pokud má Klient zájem o zasílání OS, Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání (Souhlas s OS a cookies),

-        pokud nás Klient kontaktuje s dotazem či žádostí o zpětný kontakt, Údaje se uchovávají po dobu nezbytnou pro zpracování dotazu a dále po dobu 10 let od poslední interakce (Plnění smlouvy),

-        pokud si Klient vytvoří účet, Správce uchovává Údaje, dokud Klient nepožádá o smazání, nebo po dobu 10 let od poslední aktivity na účtu Klienta (Oprávněné zájmy)

-        pokud Klient souhlasil se zasíláním přímých marketingových sdělení, uchovávají se Údaje, dokud Klient neodhlásí jejich odběr nebo nepožádá Správce o jejich smazání, nebo po dobu 10 let od poslední interakce (Souhlas s OS a cookie), u udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je doba uchování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu,

-        pokud jsou na zařízení Klienta umístěny cookies, jsou Údaje uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení jejich účelu, dle typu cookies (Souhlas s OS a cookie),

-        pokud Správce kopíruje OP/pas Klienta a tím plní právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atp.), Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání, resp. od ukončení smluvního vztahu s Klientem nebo uskutečnění transakce, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší (Právní povinnost se souhlasem),

-        pokud Správce plní právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atp.), Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání, resp. od ukončení smluvního vztahu s Klientem nebo uskutečnění transakce, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší (Právní povinnost).

Některé Údaje může Správce uchovávat, aby splnil své právní povinnosti a také, aby mohl řádně chránit své oprávněné zájmy, nebo pro statistické účely či účely uchovávání historie.        

Pokud byl naplněn účel uchovávání Údajů a uběhla doba jejich uchovávání, jsou Údaje ze systémů a záznamů Správce vymazány nebo anonymizovány, aby již nebyla možná identifikace Klienta. 

7.     JAK JSOU ÚDAJE ZABEZPEČENÉ                   

Správce vynakládá veškeré úsilí, aby Údaje řádně ochránil, a to od okamžiku jejich získání do okamžiku jejich smazání, pseudonymizace či anonymizace. Správce uchovává a zpracovává Údaje zabezpečené na úrovni standardů daného odvětví a přijal veškerá přiměřená bezpečnostní opatření pomocí svědomitě nastavených interních procesů a bezpečnostních politik, aby nedošlo ke zneužití Údajů nebo neoprávněnému přístupu k Údajům. Správce smluvně zajistil, aby každý oprávněný a důvěryhodný zpracovatel (viz. Čl. 4 tohoto dokumentu) nakládal s Údaji stejným způsobem.         

Jak vyplývá z technické povahy fungování přenosu dat na Internetu, Správce nemůže zajistit bezpečnost Údajů Klienta přenášených na internetové stránky Správce. Proto je zabezpečení jakýchkoliv informací přenášených tímto způsobem mimo technické možnosti Správce.

8.     PRÁVA KLIENTA A JEHO MOŽNOSTI   

Práva Klienta:                            

Právo být informován

-        Klient má právo, aby mu Správce poskytl jasné a jednoduše srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Správce Údaje používá a jaká jsou práva Klienta ve vztahu k Údajům. Toto Správce činí těmito ZÁSADAMI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.

Právo na přístup k Údajům

-        Klient má právo na přístup k Údajům, které o něm má Správce k dispozici (až na určité výjimky). Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.

-        Správce je oprávněn účtovat adekvátní poplatek kryjící administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

-        Správce je oprávněn na zjevně neopodstatněné, zbytečné nebo opakující se požadavky nereagovat.

Právo na opravu

-        Klient má právo, aby byly jeho Údaje opraveny, pokud jsou nesprávné nebo zastaralé, anebo doplněny, pokud jsou neúplné. Klient si může Údaje upravit prostřednictvím svého účtu, popř. může kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.

Právo na výmaz/právo být zapomenut

-        Klient má v některých případech právo, aby byly jeho Údaje smazány. Toto právo je možno využít, pokud není v rozporu s právními důvody nebo oprávněnými zájmy Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.

Právo odmítnout přímý marketing (OS), včetně profilování

-        Klient má právo kdykoliv zrušit odběr přímých marketingových sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz v OS (opt–out). Pro zrušení profilování Klient může kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.

Právo odvolat souhlas se zpracováním Údajů

-        Klient může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů (týká se pouze těch Údajů, které jsou zpracovávány na základě takového souhlasu). Zákonnost zpracování Údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena. Pro odvolání souhlasu může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.

Právo odmítnout zpracování na základě oprávněných zájmů

-        Klient může kdykoliv odmítnout zpracování Údajů na základě oprávněných zájmů. Pro odmítnutí zpracování Údajů na základě oprávněných zájmů může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

-        Pokud se Klient domnívá, že postup Správce v souvislosti s nakládáním s Údaji je v rozporu s Nařízením GDPR, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost na takový domnělý rozpor postupu Správce. Před podáním jakékoli stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů nás, prosím, neváhejte kontaktovat dle kontaktních údajů uvedených výše.

Právo na přenositelnost údajů

-        Klient má právo Údaje přesunout, zkopírovat je nebo předat z databáze Správce do jiné databáze. Toto právo se vztahuje pouze na Údaje, které Klient poskytl za účelem plnění smlouvy nebo na základě souhlasu a jejichž zpracování je prováděno automatizovaně. Zpracování Údajů z důvodu plnění smlouvy nebo na základě souhlasu je uvedeno výše. Pro informace o přenositelnosti může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.

Právo na omezení zpracování

-        Klient má právo požádat o omezení zpracování svých Údajů Správcem. Toto právo znamená, že Správce může Údaje uchovávat, ale nebude je dále zpracovávat ani používat. Toto právo se může použít v případě, že Klient a) popírá přesnost Údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Údajů ověřit, nebo za b) zpracování je protiprávní a Klient odmítá výmaz Údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo za c) Správce již Údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo za d) Klient vznesl námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů Správce, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Klienta. Pro využití práva na omezení zpracování může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.

Právo deaktivovat cookies

-        Klient má právo deaktivovat cookies. Internetové prohlížeče jsou většinou naprogramovány tak, že cookies povolují, Klient však může v nastavení internetového prohlížeče toto nastavení změnit. Zakázání cookies může bránit ve správné funkčnosti webových stránek. Více informací o cookies na www.aboutcookies.org .

 

Tyto Zásady zpracování Údajů jsou účinné od 1.9.2022 a jsou vypracovány v souladu s Nařízením GDPR.